Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về mạng lưới cấp điện nông thôn

Thứ Năm, 06/07/2017 - 06:56

   Thực hiện Chương trình giám sát năm 2017, trong các ngày 19, 21, 22, 26 và 30 tháng 6 năm 2017, Đoàn Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Trưởng Ban làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình giám sát tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống cấp điện nông thôn giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn huyện Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Công ty Điện lực Lạng Sơn và Sở Công Thương; tham gia cùng Đoàn Giám sát có đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Thường trực HĐND các huyện Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định.

 

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Văn Lãng

 

   Đoàn giám sát đã thực hiện khảo sát thực địa tại 05 công trình, trên địa bàn 06 xã và nghe báo cáo UBND các huyện; báo cáo của Điện lực Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Sở Công Thương và đại biểu dự họp, Đoàn giám sát nhận thấy: với khối lượng đường dây hạ thế khu vực nông thôn là 4286.6 km trên toàn tỉnh, hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn đã được bàn giao toàn bộ từ năm 2010, đã bán điện trực tiếp cho 207/207 xã với 140.882/145.594 hộ dân nông thôn có điện (đạt 96,76%), tận dụng các nguồn vốn đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng. Ngành điện và UBND các huyện, thành phố đã chủ động bố chí các nguồn vốn để xóa bán tổng, cải tạo sửa chữa thay cột, thay dây; tổng cộng đã xóa 900 tổng, bán điện trực tiếp đến 15.933 hộ, thay dây 564,197 km, thay cột tre gỗ: 4208 cột các loại. Do lưới điện nông thôn đang được đầu tư cải tạo dần nên hiện nay vẫn còn 1796 tổng (chủ yếu là các tổng dưới 3 hộ), với 6.020 hộ dân phải dùng điện chung công tơ tổng, tuy nhiên giá điện mua đầu công tơ tổng vẫn theo giá nhà nước quy định (số hộ dùng chung công tơ) các tổng này sẽ được cải tạo và xoá tổng khi triển khai các dự án, đặc biệt là dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020.

 

   Theo quy trình giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, đánh giá về tình hình, kết quả đã đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống cấp điện nông thôn, qua đó xem xét những đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế nhằm tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả việc thực hiện quản lý vận hành hệ thống cấp điện nông thôn trong những năm tới.

 

Dương Tùng Lâm

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn