Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Ba, 06/06/2017 - 00:36

THÔNG BÁO

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm của HĐND tỉnh Lạng Sơn

khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

       

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch với Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và một số cơ quan liên quan để dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC

Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. (Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021)

II. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

2. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

3. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

4. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

5. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

7. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, tình hình và kết quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

8. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

9. Tờ trình của UBND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017.

10. Tờ trình của UBND tỉnh về bổ sung danh mục dự án, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2017.

11. Tờ trình của UBND tỉnh về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

12. Tờ trình của UBND tỉnh về quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

13. Tờ trình của UBND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí; bãi bỏ Nghị quyết về mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14. Tờ trình của UBND tỉnh về quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

15. Tờ trình của UBND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

16. Tờ trình của UBND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

17. Tờ trình của UBND tỉnh về Quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

18. Tờ trình của UBND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

19. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

20. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

21. Báo cáo tình hình thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

22. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV.

23. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

24. Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2017 và hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

25. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

26. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

27. Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

28. Các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh.

29. Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

30. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

31. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

III. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017.

2. Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án, chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2017.

3. Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

4. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn và định mức kinh phí mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

5. Các nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí; bãi bỏ Nghị quyết về mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm:

- 14 Nghị quyết về phí:

+ Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống.

+ Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

+ Phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa.

+ Phí thư viện.

+ Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

+ Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

+ Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt.

+ Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

+ Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

+ Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

+ Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

- 08 Nghị quyết về lệ phí:

+ Lệ phí cư trú.

+ Lệ phí cấp chứng minh nhân dân.

+ Lệ phí hộ tịch.

+ Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

+ Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

+ Lệ phí đăng ký kinh doanh.

+ Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống.

- 01 Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết về mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:

+ Nghị quyết số 75/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%)được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Khoản 1 phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, Điều 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của HĐND tỉnh về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Điểm a, Khoản 1, Điều 1 về phí sử dụng cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định và điều chỉnh mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

+ Điểm B lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND ngày 26/12/2006 của HĐND tỉnh phê chuẩn mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: Mục III lệ phí địa chính, Mục IV lệ phí cấp biển số nhà, Mục VI lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.

6. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

7. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

8. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

9. Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

10. Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

11. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP

1. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn có liên quan  chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tại mục I;  các báo cáo, tờ trình từ số 01 đến số 18 tại Mục II; phân công cơ quan chủ trì dự thảo các nghị quyết từ nghị quyết số 01 đến nghị quyết số 11 tại Mục III, bảo đảm trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và tài liệu liên quan gửi đến các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra theo luật định.  

2. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị: Báo cáo hoạt động của   HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo kết quả giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh. Phối hợp với Uỷ ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018.

3. Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQVN tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

5. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo về công tác tòa án 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

6. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

7. Trưởng các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra trước kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 179/TB-HĐND ngày 05/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về phân công thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2017.

Bổ sung :

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra:

+ Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

+ Tờ trình của UBND tỉnh về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra: Tờ trình của UBND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

8. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ Kế hoạch số 129/KH-HĐND ngày 11/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp các kỳ họp thường lệ năm 2017 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh và gửi báo cáo, biên bản TXCT đến Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh) chậm nhất vào ngày 10/6/2017 để tổng hợp.

9. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh.

10. Số liệu báo cáo trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh: Lấy số liệu từ 01/01/2017 đến ngày 31/5/2017, ước đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.

11. Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất là bảy ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ năm, tài liệu kỳ họp chuyển đến Văn phòng HĐND tỉnh để gửi trước cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu theo quy định, chậm nhất năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh.

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 02 ngày (cả phiên trù bị), vào ngày 13, 14/7/2017./.      

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn