Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2017 của Chi bộ

Thứ Hai, 29/05/2017 - 03:56

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền năm 2017

 Thực hiện Công văn số 349-CV/ĐUK, ngày 11/5/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2017, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Gắn công tác tuyên truyền năm 2017 của đất nước với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2017; biểu dương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức với các hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và chương trình, kế hoạch của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quốc tế, tỉnh: 

1.1 Các ngày lễ lớn của đất nước

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017); 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nươc (30/4/1975- 30/4/2017); 63 năm mgày chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954- 07/5/2017); 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017).

1.2 Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, quốc tế

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907- 09/02/2017); 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907- 07/4/2017); 147 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870- 22/4/2017); 197 năm ngày sinh Ph.Ăng ghen (28/11/1820- 28/11/2017).

1.3. Các ngày kỷ niệm khác

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2017); 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); 100 năm ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917- 02/5/2017) và một số ngày kỷ niệm khác theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

1. 4. Các ngày kỷ niệm, ngày lễ trên địa bàn tỉnh

Kỷ niệm 107 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910- 17/8/2017); 77 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940- 27/9/2017); 67 năm ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950- 17/10/2017) và 186 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2017); 108 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909- 14/11/2017); các ngày kỷ niệm khác được tổ chức theo quyết định của cấp có thẩm quyền..

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế

2.1 Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Tuyên truyền kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội năm 2016; các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội đã nêu trong Kết luận số 09- KL/TW, Nghị quyết số 23/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

Tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 09/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2017, Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

2.2 Tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tuyên truyền kết quả đạt được về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong đó làm rõ nguyên nhân chủ quan là việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về đối mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế ở các ngành, các cấp còn thụ động, chậm trễ…

Tuyên truyền 4 quan điểm, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng (đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế...), trong đó tập trung tuyên truyền một số mục tiêu cụ thể và chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đối mới mô hình tăng trưởng,nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế

2.3 Tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Tuyên truyền kết quả đạt được khi Việt Nam hội nhập quốc tế, những hạn chế, yếu kém; bối cảnh mới của năm 2017 tác động đến quá trình hội nhập của Việt Nam; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, một số chủ trương, chính sách lớn (thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; giải quyết tốt các vấn để xã hội, các vấn đề môi trường…)

2.4 Tuyên truyền nội dung kỳ họp thứ ba, thứ tư của Quốc hội khóa XIV, nội dung các luật, nghị quyết về lĩnh vực kinh tế- xã hội đã được Quốc hội thông qua.

2.5 Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại Nhà nước và ngoại giao nhân dân, các hoạt động của Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC năm 2017, về cộng đồng ASEAN, trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

2.6 Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tiến tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội.

2.7 Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế- xã hội, xuyên tác quan điểm, đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, Nhà nước.

3. Tuyên truyền biển đảo

3.1 Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo, bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.

3.2 Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

3.3 Đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế biển; các ngành công nghiệp dầu khí, kinh tế hàng hải, du lịch biển đảo…; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển; tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

3.4 Thông tin về luật pháp quốc tế về biển, đảo liên quan đến Việt Nam; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với môi trường biển…

3.5 Tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam…

3.6 Tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên biển Đông…

4. Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia

4.1 Đối với tuyến Việt Nam- Trung Quốc: tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kết luận số 80-KL/TU ngày 17/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 22/12/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016- 2020”. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu cho tỉnh xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề ơhức tạp nảy sinh trên tuyến biên giới và khu vực biên giới. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về vấn đề biên giới và quan hệ Việt Nam- Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ giữa Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)…

4.2 Đối với tuyến biên giới Việt Nam- Lào: tập trung tuyên truyền về quan hệ hữu nghị đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa nhân dân, chính quyền hai nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa…góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam- Lào. Tổ chức triển khai tốt cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào Việt Nam”

4.3 Đối với tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia: tập trung tuyên truyền về mối quan hệ gắn kết giữa nhân dân và chính quyền hai nước; xây dựng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế- xã hội; ngăn chặn, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam- Campuchia.

5. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại

5.1 Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ đối ngoại nêu trong Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013- 2020; Chỉ thị số 21-CT/TTG ngày 6/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020; Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh về thông tin đối ngoại giai đoạn 2014- 2020; đường lối, chính sách đối ngoại, đối nội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

5.2 Tuyên truyền các hoạt động quản bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, về cơ chế chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của tỉnh; về tiềm năng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh…

5.3 Tuyên truyền mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng và bạn bè thế giới, nhất là mối quan hệ gắn bó giữa Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) và giữa các huyện, xã khu vực biên giới của tỉnh với các địa phương đồng cấp phía Trung Quốc…

5.4 Tuyên truyền các sự kiện trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, các lễ hội gắn với di tích lịch sử- văn hóa; tập trung tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

5.5 Thông tin tuyên truyền về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam, của tỉnh trong tiến trình hội nhập.

5.6 Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại.

5.7 Chủ động nắm bắt, tăng cường các hoạt động thông tin, góp phần đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh; đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các hoạt động năm 2017 được tổ chức thông qua các hình thức phù hợp, thiết thực, cụ thể:

1. Tổ chức hoạt động “về nguồn” thăm di tích lịch sử; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia cuaộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào – Việt Nam do Đảng ủy Khối các cơ quan triển khai…

2. Phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên của cơ quan; đưa nội dung tuyên truyền lồng ghép vào các kỳ sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Văn phòng, sinh hoạt công đoàn…; sao in tài liệu, đăng tải trên trên trang thông tin điện tử của cơ quan, trên mạng nội bộ…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2017.

2. Giao đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Chi ủy viên, chủ trì theo dõi triển khai thực hiện. Các tổ chức đoàn thể cơ quan căn cứ nội dung kế hoạch này, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tích cực vận động hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, tổ chức “về nguồn”, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử; nỗ lực thi đua trong công tác, lao động, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện với tổ chức cấp trên và Chi bộ theo quy định./.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn