Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch Tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017

Thứ Bảy, 20/05/2017 - 03:03

KẾ HOẠCH

Tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017

 

 

Căn cứ Điều 66 và Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-HĐND ngày 14/3/2017 về tổ chức thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017; đề xuất nội dung cần giải trình của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến thống nhất nội dung giải trình của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp để nghe cơ quan liên quan giải trình một số nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH

1. Nội dung 1: về tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; thực trạng và các giải pháp liên quan đến phát triển các hợp tác xã; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; đào đạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất.

2. Nội dung 2: về tình  hình, kết quả công tác quản lý, khai thác, phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất.

3. Thành phần dự phiên họp giải trình

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phó trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh.

- Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; chuyên viên Phòng Tổng hợp.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giải trình

- Phóng viên Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; Phân xã Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC:  dự kiến vào trung tuần tháng 6/2017 ( sẽ có giấy mời cụ thể sau):

- Buổi sáng: giải trình nội dung 1.

- Buổi chiều: giải trình nội dung 2.

III. ĐỊA ĐIỂM:  Hội trường tầng 2, Trụ sở  HĐND - UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đạt chất lượng, hiệu quả.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo nội dung trên; phân công cơ quan giải trình tại phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

Báo cáo của các cơ quan (in 40 bản) gửi về Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2017.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn