Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Thứ Bảy, 20/05/2017 - 02:23

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh

 với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2017 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điều 24 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Thực hiện Chương trình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2017;

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động của Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, qua đó đề xuất cơ chế, giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế, vướng mắc; kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân.

3.Tăng cường phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Tình hình tổ chức bộ máy và kết quả hoạt động của Thường trực HĐND  tỉnh và huyện, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; khó khăn vướng mắc; các kiến nghị đề xuất.

III. THỜI GIAN,  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thời gian: Dự kiến ngày 20 tháng 6 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường HĐND-UBND tỉnh (Tầng 2).

IV. THÀNH PHẦN MỜI DỰ HỘI NGHỊ

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

2. Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh;

4. Đại diện lãnh đạo Thường trực UBMTTQ tỉnh;

5. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố;

6. Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên các phòng của Văn phòng HĐND tỉnh;

7. Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính;

8. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

9. Phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh.

V. YÊU CẦU

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, căn cứ tình hình và kết quả hoạt động của HĐND huyện, thành phố, đề nghị lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng báo cáo và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị theo nội dung trên. Báo cáo gửi về Văn phòng HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 10/6/2017  để tổng hợp.

2. Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, tổ chức Hội nghị bảo đảm thời gian, nội dung đề ra; chuẩn bị văn bản, tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn