Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời họp Thường trực HĐND tỉnh kỳ tháng 5 (ngày 05/5)

Thứ Tư, 03/05/2017 - 02:22

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập phiên họp Thường trực Hội đồng nhân tỉnh để triển khai chương trình công tác tháng 5/2017; cho ý kiến về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ ngồn vốn thu tiền sử dụng đất theo đề nghị của UBND tỉnh, về giao bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố từ nguồn thu tiền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản theo đề nghị của Ban Cán sự UBND tỉnh và một số nội dung khác:

1. Thành phần:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng các phòng; chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

2. Thời gian:  8h 00 ngày 05/5/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến 2, tầng 3.

Kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự họp.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn