Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2017

Thứ Sáu, 28/04/2017 - 03:46

KẾ HOẠCH

Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2017

của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Căn cứ Điều 94, Điều 112 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; căn cứ Điều 16 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp các kỳ họp thường lệ năm 2017 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri tại các đơn vị bầu cử, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước hữu quan trên địa bàn tỉnh; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu:

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thành phố xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ, ấn định về thời gian, địa điểm, lựa chọn chuyên đề phù hợp, thông báo nội dung chương trình kỳ họp (khi có thông báo), phân công cụ thể cho thành viên trong Tổ đại biểu thực hiện theo đúng trách nhiệm và tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc tiếp xúc cử tri để cử tri, tham gia đầy đủ các buổi TXCT, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung:

1.1. Trình tự Hội nghị TXCT trước các kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2017 của HĐND tỉnh:

- Đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp.

- Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị.

- Tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.

1.2. Trình tự Hội nghị TXCT sau các kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2017 của HĐND tỉnh:

- Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp.

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

- Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu và của HĐND.

- Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị.

- Tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; giải thích và vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.

2. Hình thức

- Tập trung TXCT tại địa bàn, đơn vị có nhiều ý kiến nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp, vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm. Kết hợp giữa tiếp xúc cử tri tại trung tâm xã và tiếp xúc cử tri tại các cụm dân cư, thôn bản có đông cử tri và có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri.

- Tiếp xúc cử tri nơi đại biểu cư trú, tiếp xúc cử tri nơi đại biểu làm việc, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri thường xuyên không phải thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức, đại biểu trực tiếp gặp gỡ cử tri, nhóm cử tri.

 - Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND ba cấp cùng tham gia tiếp xúc cử tri.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN

1. Thành phần

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương nơi tiếp xúc cử tri.

- Cử tri nơi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn; cử tri đang cư trú ở thôn, làng, bản, tổ dân phố, khu phố và nơi đại biểu ứng cử. Lưu ý mời tỷ lệ thích hợp cử tri không giữ các chức vụ ở cấp xã và ở thôn bản, khối phố.

2. Thời gian

2.1. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của HĐND tỉnh:

- Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, thời gian dự kiến tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày 22/5/2017 và kết thúc vào ngày 02/6/2017.

- Chậm nhất ngày 10/6/2017, đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi báo cáo, biên bản tiếp xúc cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh để tổng hợp; gửi đến Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

 2.2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của HĐND tỉnh:

- Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, thời gian dự kiến tiếp xúc cử tri bắt đầu từ sau khi bế mạc kỳ họp và kết thúc vào ngày 30/7/2017.

- Chậm nhất ngày 10/8/2017, đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh  gửi báo cáo, biên bản tiếp xúc cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp; gửi đến Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

2.3. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 của HĐND tỉnh:

- Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, thời gian dự kiến tiếp xúc cử tri bắt đầu từ ngày 01/11/2017 và kết thúc vào ngày 10/11/2017.

- Chậm nhất ngày 15/11/2017, đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi báo cáo, biên bản tiếp xúc cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh để tổng hợp; gửi đến Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

2.4. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 của HĐND tỉnh:

 - Tổ Trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, thời gian dự kiến tiếp xúc cử tri bắt đầu từ sau khi bế mạc kỳ họp và kết thúc vào ngày 31/12/2017.

- Chậm nhất ngày 10/01/2018, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi báo cáo, biên bản TXCT đến Thường trực HĐND tỉnh qua Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp và gửi đến Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; gửi báo cáo hoạt động Tổ đại biểu HĐND và báo cáo kiểm điểm hoạt động của đại biểu HĐND trong năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 đến Thường trực HĐND tỉnh (để lưu hồ sơ đại biểu).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch TXCT của đại biểu HĐND tỉnh năm 2017.

2. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia cùng Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh để tiếp thu, giải trình những vấn đề đặt ra của cử tri tại các điểm TXCT và những vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

4. Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp thống nhất nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri; tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả tiếp xúc cử tri.

5. Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri và một số văn bản liên quan khác gửi đến đại biểu để làm tài liệu TXCT.

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp trình Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại các kỳ họp theo quy định. Giúp các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nắm bắt thông tin kịp thời; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tốt cho hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh.

6. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh cử phóng viên tham dự để đưa tin kịp thời về hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh. Thông báo cho Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thành phố có kế hoạch đưa tin về hoạt động TXCT để nhân dân theo dõi.

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri năm 2017 của đại biểu HĐND tỉnh   khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nếu có sự thay đổi, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có văn bản thông báo điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Hoàng Thị Hậu, Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, số ĐT 025.3811.484, DĐ 0912 780 921, số Fax 3815.881, hộp thư e-mail:Hau74hdnd@gmail.com

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn