Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 25/04/2017 - 01:20

   Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-HĐND-VHXH ngày 24/3/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về khảo sát tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 11/4/2017 đến ngày 21/4/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại UBND các huyện: Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

   Qua khảo sát cho thấy UBND các huyện đã quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp học, tham mưu cho UBND huyện sắp xếp điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân. Việc sáp nhập các trường, các điểm trường giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, không làm giảm cơ hội đến trường của trẻ, tiếp tục nâng cao được chất lượng, hiệu quả giáo dục các cấp học, bậc học; giảm bớt sự phân tán, manh mún của mạng lưới trường, điểm trường để nâng cao đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng và tinh gọn đội ngũ, tạo điều kiện để tổ chức đầy đủ các hoạt động giáo dục tại trường, điểm trường.

 

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Chi Lăng

 

   Tuy nhiên việc rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học còn gặp nhiều khó khăn. Do địa bàn đa số là khu vực miền núi phân tán, nhiều học sinh nhà ở quá xa trường và các điểm trường, đường xá đi lại khó khăn. Sau khi sáp nhập còn xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các cấp học và các bộ môn. Một số trường chưa đủ phòng học và các phòng chức năng ở điểm trường chính hoặc phòng học ở điểm trường lẻ khi được sáp nhập. Nhiều trường xây dựng đã lâu, cơ sở vật chất xuống cấp nhiều, thiếu đồ dùng, trang thiết bị dạy học và làm việc. Việc gộp các trường Tiểu học với trường THCS thành trường liên cấp gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành về chuyên môn vì mỗi cấp học có đặc trưng quy định riêng về hoạt động chuyên môn và đối tượng học tập.

   Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND các huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc rà soát dựa vào điều kiện thực tế cụ thể của từng vùng. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và quy hoạch hợp lý. Xây dựng lộ trình cụ thể tập trung rà soát các điểm trường, lớp, cơ sở vật chất; đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường đến 2020 để có phương án bố trí sắp xếp phù hợp, nhằm sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham gia học tập ở môi trường, điều kiện tốt nhất, gắn với mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

Hồng Oanh

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn