Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Đảng đoàn HĐND tỉnh họp, thẩm định nội dung dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07

Thứ Sáu, 24/03/2017 - 07:55

   Ngày 17/3/2017, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm định nội dung Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

 

   Sau khi xem xét thảo luận, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã thống nhất về sự cần thiết để ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW. Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định rõ chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là một nhiệm vụ trọng tâm cấp bách vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài và cần phải thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thực hiện nghiêm túc của các cấp, các ngành và các nội dung đề ra để triển khai thực hiện trong Chương trình hành động phải phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

 

   Đảng đoàn HĐND tỉnh đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét bổ sung nội dung nhiệm vụ giải pháp huy động tốt các nguồn lực về đất đai và tài sản công; huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước (bằng các cơ chế, chính sách) và xem xét điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách về quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn