Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Văn phòng HĐND tỉnh Phát động phong trào thi đua năm 2017

Thứ Năm, 16/02/2017 - 09:00

PHÁT ĐỘNG

Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ năm 2017

 

 

Nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, học tập góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và hưởng ứng cuộc phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2017 do UBND tỉnh phát động tại Văn bản số 75a/PĐ-UBND ngày 26/01/2017; văn bản số 21/PĐ-CTĐ ngày 10/02/2017 của Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp phát động với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".  Văn phòng HĐND tỉnh và Hội đồng thi đua, khen thưởng Văn phòng phát động phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng trên tất cả các lĩnh vực công tác, hướng tới cán bộ, công chức và người lao động với chủ đề: oàn kết, sáng tạo, vượt khó phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", với những nội dung thi đua chủ yếu sau:

1. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước, phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức và người lao động như: kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017; thi đua chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2017).

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề, như: “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp công tác. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đảm bảo tính nêu gương, giáo dục, tạo được tác động tích cực, lan tỏa.

Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến cần phải được thực hiện  đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, để chủ động tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, Ban HĐND tỉnh sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm. Nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp; phục vụ hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.  

Ra sức thi đua lao động sáng tạo, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tích cực học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

 

3. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng thủ tục hành chính; thường xuyên vận động cán bộ, công chức khai thác có hiệu quả nguồn văn bản pháp luật trên mạng Internet, mạng nội bộ (LAN), mạng Văn phòng điện tử (Eoffice) để phục vụ công tác nghiên cứu và hoạt động chuyên môn. Đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (eOffice) vào hoạt động điều hành tác nghiệp và quản lý phân phối văn bản của cơ quan, nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Văn bản số 940/UBND-NC ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Lãnh đạo Văn phòng tham mưu tích cực với Chi bộ, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức trong cơ quan; thường xuyên báo cáo với cấp ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết hàng năm.

Văn phòng tích cực phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục về thực hiện Quy chế dân chủ bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức, các cuộc sinh hoạt của Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, hội nghị cán bộ, công chức hằng năm.

4. Thi đua xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh

Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với hoạt động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa hoạt động này trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên, quần chúng, các tổ chức đảng, đoàn thể nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phấn đấu tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; tỷ lệ 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên; tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc. Xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

Với tinh thần quyết tâm cao, trong không khí thi đua sôi nổi, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Văn phòng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan đoàn kết, phấn đấu thi đua để đạt được những thành tích cao nhất, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2017./.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn