Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ Ba, 03/01/2017 - 13:33

   Ngày 28/12/2016, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến đảng viên và quần chúng ưu tú của cơ quan.

 

 

   Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã triển khai các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự dỉễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xă hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

 

   Sau hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị sẽ viết bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập các văn kiện trên.

 

Quốc Khánh

 

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn