Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017- 2020

Thứ Sáu, 09/12/2016 - 00:22

   Trong Chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị về nội dung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020.

 

   Theo nội dung báo cáo thuyết trình, trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã ban hành, thực hiện chính sách đặc thù về hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015. Qua 02 năm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực: thu nhập và số hộ thoát nghèo thuộc các đối tượng hưởng thụ chính sách được nâng lên, góp phần xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

 

   Nội dung dự thảo quy định đối tượng được thụ hưởng chính sách là các hộ nghèo nằm trong danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thuộc dân tộc thiểu số tí người có dân số dưới 10% tổng số dân số toàn tỉnh, có hộ khẩu thường, có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn (xã khu vưc III) theo quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III của cấp có thẩm quyền. Các hộ được hỗ trợ 01 lần/năm, trực tiếp bằng hiện vật như cây giống, con giống, phân bón và thức ăn chăn nuôi để phát triển sản xuất, ổn định đời sống nghèo. Mức hỗ trợ 02 triệu đồng/hộ/năm. Như vậy, mức hỗ trợ tăng 01 triệu so với chính sách của tỉnh đã thực hiện trong giai đoạn 2014-2015. 

 

   Theo Sở Tài chính, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2017- 2020 dự kiến khoảng 29.880 triệu đồng.

   Việc tỉnh Lạng Sơn quan tâm, tiếp tục ban hành thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn của tỉnh giai đoạn tiếp theo sẽ góp phần tích cực đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao dời sống vật chất, tinh thần nhân dân các dân tộc; giảm sự chênh lệch về khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, vùng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh, quốc phòng và củng cố khối đại đại kết dân tộc.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn