Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ Hai, 28/11/2016 - 13:54

THÔNG BÁO

CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH

KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian 03 ngày, từ ngày 07 đến ngày 09/12/2016. Phiên trù bị bắt đầu từ 7h30’ ngày 07/12/2016; phiên khai mạc từ 8h00' ngày 07/12/2016, tại Hội trường Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe, nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung sau:

1. Báo cáo của UBND tỉnh: Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, kế hoạch năm 2017; về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016; dự toán thu, chi ngân sách ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017; về tình hình và công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; về kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016; nhiệm vụ năm 2017; về tình hình và kết quả phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2016; nhiệm vụ năm 2017; về tình hình công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; về kết quả thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, tổ chức hội có tính chất đặc thù và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016; về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh năm 2016; về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Các tờ trình của UBND tỉnh: Về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai; về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh; về danh mục dự án và phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015; về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017; về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; về định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020; về chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; về việc giải thể các thôn thuộc khu vực Trường bắn Quốc gia TB1; về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao, chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao và hỗ trợ vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lạng Sơn; về thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020;  về phê chuẩn Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến 2025; về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; về phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lạng Sơn năm 2017; về ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020.

3. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

4. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh: Về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Về công tác kiểm sát năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017.

6. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh: Về công tác tòa án năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017.

7. Báo cáo tình hình thi hành án dân sự năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017.

8. Báo cáo, Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017.

9. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

10. Kỳ họp thông qua 22 nghị quyết:

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

2. Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai.

3. Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai.

4. Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn.

5. Nghị quyết HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2017.

6. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015.

7. Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017.

8. Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

9. Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

10. Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

11. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giải thể các thôn thuộc khu vực Trường bắn Quốc gia TB1.

12. Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao, chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao và hỗ trợ vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lạng Sơn.

13. Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

14. Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

15. Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

16. Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến 2025.

17. Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

18. Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

19. Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

20. Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017- 2020.

21. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

22. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017./.

 

                                                          THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn