Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Mời dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2016

Thứ Hai, 07/11/2016 - 04:05

Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-HĐND ngày 18/10/2016 về tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2016, cụ thể như sau:

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giải trình về tình hình nợ xây dựng cơ bản đến thời điểm 30/9/2016; các giải pháp thanh toán nợ xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2016 và các năm tiếp theo.

II. Sở Giáo dục và Đào tạo: Giải trình về việc thực hiện các quy định, chính sách và định hướng phát triển cấp học mầm non công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Những bất cập, hạn chế; những kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện.

1. Thành phần dự họp:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh;

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;

 - Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính;

-  Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các bộ phận chuyên môn, (do Sở mời) và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; (Mời dự nội dung I)

-  Đại diện Lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo và các bộ phận chuyên môn, (do Sở mời) (Mời dự nội dung II)

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (dự và đưa tin)

2. Thời gian: từ 07giờ 30’ ngày 10 tháng 11 năm 2016.

3. Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến 1, tầng 3, Trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Đề nghị các đồng chí trong thành phần dự họp đến dự đầy đủ, đúng thời gian trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu báo cáo, giải trình.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn