Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thông báo về dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Ba, 12/07/2016 - 03:45

THÔNG BÁO

Về dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Ngày 06 tháng 7 năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh để dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 cụ thể như sau:

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

4. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, các tổ chức hội có tính chất đặc thù và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2016.

5. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

6. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

7. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

8. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

9. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp trước.

10. Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2016.

11. Tờ trình của UBND tỉnh về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

12. Tờ trình của UBND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

13. Tờ trình của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

14. Tờ trình của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 160/2014/NQ-HĐND ngày 12/11/2014 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

15. Tờ trình của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

16. Tờ trình của UBND tỉnh về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.

17. Tờ trình của UBND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

18. Tờ trình của UBND tỉnh về quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

19. Tờ trình của UBND tỉnh về quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

20. Tờ trình của UBND tỉnh về việc tổ chức viếng lễ tang đối với thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

21. Tờ trình của UBND tỉnh về quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

22. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

23. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

24. Báo cáo tình hình thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

25. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

26. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh.

27. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

28. Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

29. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

30. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

31. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.

32. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

33. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

34. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

35. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

36. Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

II. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

2. Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2016.

3. Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

4. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

6. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 160/2014/NQ-HĐND ngày 12/11/2014 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

7. Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

8. Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.

9. Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

10. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

11. Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

12. Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về việc tổ chức viếng lễ tang đối với thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

13. Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

14. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.

15. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP

1. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn có liên quan trực thuộc UBND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, tờ trình từ số 01 đến số 21 tại Mục 1; phân công cơ quan chủ trì dự thảo các nghị quyết từ nghị quyết số 01 đến nghị quyết số 13 tại Mục 2, bảo đảm thực hiện theo trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 76/2015/QH13 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, hồ sơ dự thảo nghị quyết gửi đến các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra theo luật định.  

2. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị: Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016; phối hợp với Uỷ ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016; về việc thông qua Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQVN tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

5. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh về công tác tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

6. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

7. Trưởng các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra trước kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Ban.

a) Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra:

Về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 gồm các báo cáo số: 5, 6, 8, 22, 23, 24 mục I (Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc phối hợp tham gia thẩm tra).

b) Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra:

- Về tình hình văn hoá- xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc phối hợp tham gia thẩm tra).

- Về mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

- Về chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

- Về tổ chức viếng lễ tang đối với thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

- Về quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

c) Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra:

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng cơ bản, ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

- Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2016.

- Về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

- Về bãi bỏ Nghị quyết số 160/2014/NQ-HĐND ngày 12/11/2014 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

- Về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn.

- Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Về quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* Tổng hợp báo cáo thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc phối hợp thẩm tra).

d) Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra: Về tình hình công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Ban Pháp chế, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp tham gia thẩm tra).

8. Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh căn cứ Kế hoạch số 163/KH-HĐND ngày 30/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021, chủ động xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của tổ mình và phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện, cấp xã tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh. Thời gian kết thúc đợt tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND vào ngày 15/7/2016. Chậm nhất hết ngày 19/7/2016, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI gửi báo cáo, biên bản TXCT đến Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp.

9. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc và phối hợp việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh.

10. Số liệu báo cáo trình tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh: Lấy số liệu đến ngày 30/6/2016.

11. Tài liệu kỳ họp: Chậm nhất là bảy ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ hai, tài liệu kỳ họp được gửi đến Văn phòng HĐND tỉnh để gửi trước cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu. Văn phòng HĐND tỉnh gửi tài liệu kỳ họp cho đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

Thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 03 ngày (cả phiên trù bị), vào ngày 28,29,30 tháng 7 năm 2016.

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn