Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thông báo Dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2011- 2016

Thứ Hai, 28/03/2016 - 03:01

THÔNG BÁO

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khóa XV

nhiệm kỳ 2011- 2016

 

       Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các cơ quan liên quan để dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Sau khi thảo luận, thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười ba của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 cụ thể như sau:

I. KỲ HỌP SẼ NGHE, NGHIÊN CỨU, THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Các nội dung của kỳ họp thường lệ

1.1. Công tác tổ chức, cán bộ.

1.2. Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Phát triển năm 2016.

2. Các nội dung tổng kết nhiệm kỳ

2.1. Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.

2.2. Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.

2.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

2.4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

2.5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

2.6. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

2.7. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác kiểm sát, nhiệm kỳ 2011- 2016.

2.8. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác tòa án, nhiệm kỳ 2011- 2016.

2.9. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự, nhiệm kỳ 2011- 2016.

2.10. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

2.11. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQVN tỉnh đối với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Kỳ họp thông qua các Nghị quyết

3.1. Nghị quyết về việc thông qua báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.

3.2. Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Phát triển năm 2016.

3.3. Nghị quyết về công tác tổ chức.

4. Công tác thi đua khen thưởng

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động của Hội đồng nhân dân trong cả nhiệm kỳ 2011- 2016 theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

II. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO CHUẨN BỊ NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Thường trực HĐND tỉnh

Chuẩn bị Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2011- 2016; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh.

2. Chủ tịch UBND tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh theo nội dung nêu trên.

3. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Chuẩn bị báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011- 2016.

4. Các cơ quan liên quan

4.1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chuẩn bị Báo cáo tổng kết về công tác kiểm sát, nhiệm kỳ 2011- 2016.

4.2. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh chuẩn bị Báo cáo tổng kết về công tác tòa án, nhiệm kỳ 2011- 2016.

4.3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị Báo cáo tổng kết về công tác thi hành án dân sự, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Chậm nhất trước ngày 05/4/2016, các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh; các báo cáo của các cơ quan liên quan gửi đến các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra theo luật định.

5. Các Ban của HĐND tỉnh

- Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị báo cáo thẩm tra trước kỳ họp và báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Phân công Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì tổng hợp, xây dựng, trình Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tại kỳ họp.

6. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp bảo đảm thực hiện theo luật định; tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở tổng hợp báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011- 2016. Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh.

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

III. THỜI GIAN TIẾN HÀNH KỲ HỌP

Kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011- 2016 họp trong 01 ngày (cả phiên trù bị) vào ngày 22 tháng 04 năm 2016.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn