Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Kế hoạch Tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ Tư, 09/03/2016 - 07:42

KẾ HOCH

Tổ chc tng kết hot động ca Hội đồng nhân dân các cấp

tnh Lạng Sơn nhiệm k 2011-2016

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Để đảm bảo thống nhất, đồng bộ hoạt động của HĐND các cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, khuyết điểm về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân; những nguyên nhân tác động đến năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

- Những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân. Qua đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Yêu cầu: Việc tổng kết cần được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo thực chất, đúng thời gian quy định.

 

II. HÌNH THỨC, THI GIAN T CHC TNG KT NHIỆM KỲ

1. Hình thức

Công tác tổng kết nhiệm kỳ được tổ chức, thực hiện tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn.

2. Thời gian 

- HĐND các xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác tổng kết nhiệm kỳ trước ngày 25/3/2016.

- HĐND các huyện, thành phố hoàn thành công tác tổng kết nhiệm kỳ trước ngày 05/4/2016.

- HĐND tỉnh hoàn thành công tác tổng kết nhiệm kỳ trước ngày 15/4/2016.

 

III. NỘI DUNG TNG KT NHIỆM KỲ

1.     Đối vi HĐND tnh và HĐND các huyện, thành phố

Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, ngoài những nội dung của kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ hoạt động của mình.

2. Đối vi HĐND các xã, phường, thị trấn

Tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ, ngoài những nội dung của kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các xã phường, thị trấn báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ hoạt động của mình.

 

IV. PHÂN CÔNG, CHỈ ĐẠO T CHC THC HIN

Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân các cấp, Thường trực HĐND tỉnh phân công, chỉ đạo như sau:

 

1. Đối vi Thường trc ND tnh

- Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh dự kiến nội dung kỳ họp cuối nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, thực hiện tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

 

2. Các Ban HĐND tỉnh

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

 

3. Đối vi y ban nhân dân tnh

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, gửi báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31/3/2016 để phục vụ tổng kết nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng của tỉnh hướng dẫn công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thi trấn xây dựng báo cáo tổng kết  hoạt động của UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

 

4. Đối vi y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh: Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, gửi báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31/3/2016 để phục vụ tổng kết nhiệm kỳ.

 

5. Đối vi Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tnh: Xây dựng báo cáo tổng kết của ngành nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, gửi báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31/3/2016 để phục vụ tổng kết nhiệm kỳ.

 

6. Đối vi Thường trc HĐND các huyn, thành phố

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ cùng cấp tổ chức, thực hiện tổng kết hoạt động HĐND cấp mình đảm bảo theo đúng nội dung, thời gian quy định nêu trên.

- Phối hợp với UBND cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đúng tiến độ. Đồng thời, tổng hợp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 31/3/2016.

 

7.  Đối vi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tnh

- Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị có liên quan gửi các báo cáo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan của tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung và các điều kiện đảm bảo để tổ chức tốt kỳ họp cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh.

    (có Đề cương báo cáo của HĐND và các biểu kèm theo Kế hoạch này)

 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết hoạt động HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016 của Thường trực HĐND tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này.

 

Đính kèmDung lượng
Bieu mau so 01 - co cau dai bieu.xls83.5 KB
Bieu mau so 02 - thuong truc tinh.xls82.5 KB
Bieu mau so 03 - Thuong truc huyen.xls38 KB
Bieu mau so 04 - Thuong truc xa.xls34.5 KB
Bieu mau so 05 - Ban HDND cap tinht.xls35 KB
Bieu mau so 06 - Ban HDND cap huyen.xls36 KB
Bieu mau so 07 - ky hop HDND cac cap.26.6.xls32.5 KB
Bieu mau so 08 - Giam sat HDND cac cap.xls53 KB
Bieu mau so 09 - Tiep xuc cu tri cac cap.xls33.5 KB
Bieu mau so 10- Tiep Cong dan.xls34 KB
Bieu mau so 11- lay phieu tin nhiem.xls35 KB
De cuong BC hoat dong HDND.doc55 KB
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn