Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Lịch Kiểm tra, giám sát, khảo sát tháng 10, 11 năm 2015

Thứ Hai, 05/10/2015 - 08:34

LỊCH

Kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; khảo sát, giám sát của Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh tháng 10, 11 năm 2015

 

Số

TT

TÊN ĐOÀN

HÌNH THỨC

 

NỘI DUNG

 

ĐƠN VỊ CHỊU SỰ KIỂM TRA, KHẢO SÁT, GIÁM SÁT

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

1

Đoàn ĐBQH tỉnh

 

Tham gia đoàn  giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 10/2015

2

Thường trực HĐND tỉnh

Kiểm tra

Kiểm tra tình hình thực hiện một số đề án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đối với 35 xã điểm.

 

Giám sát qua báo cáo đối với các sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 10, 11/2015

3

Ban Kinh tế và Ngân sách

Giám sát

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015

Giám sát qua báo cáo đối với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố.

Tháng 10, 11/2015

4

Ban Văn hóa – Xã hội

Giám sát. khảo sát

Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và tình hình quản lý, sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Giám sát qua báo cáo đối với Sở Y tế, Bảo hiểm XH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố. Khảo sát trực tiếp tại BHXH huyện Văn Quan, BHXH huyện Lộc Bình.

Dự kiến các ngày 26-28/10/2015

5

Ban Pháp chế

Giám sát

 

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án và Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Giám sát qua báo cáo đối với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng

Tháng 10, 11/2015

6

Ban Dân tộc

Giám sát

Tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Giám sát qua báo cáo đối với các huyện. Giám sát trực tiếp tại UBND huyện Văn Quan và Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự kiến ngày 28,29/10/2015

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn