Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites
Hoạt động của HĐND Tỉnh
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn