Danh sách sở, ban, ngành

Văn phòng Sở

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 20/QĐ- SGTVT  ngày  01 /02 /2016  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn  

 

 

          Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

          1. Vị trí và chức năng: Là Văn phòng của Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính – quản trị.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

          2.1. Về công tác tổ chức, công chức, viên chức và người lao động:

          - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

          - Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; tiếp nhận, điều động, luân chuyển, thuyên chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc  Sở quản lý, sử dụng;

          - Tham mưu việc thành lập, tổ chức lại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy định;

          - Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở; tham gia với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

          - Tham mưu xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; dự thảo  các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu về  nâng bậc lương Công chức, viên chức và lao động theo quy định của pháp luật;

          - Chủ trì, phối hợp xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan trình Giám đốc Sở quyết định;

          - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước của Sở theo quy định;

          - Thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định;

          - Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các Phòng, Ban, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ được giao, thông tin kịp thời đến Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở các công việc đã được giải quyết, chưa được giải quyết và những công việc cần thiết khác để Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở biết xử lý.

          2.2. Về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

          - Tham mưu đề xuất phát động thi đua giữa các đơn vị trong ngành; hướng dẫn, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng;

          - Đề xuất khen thưởng đối với công chức, người lao động thuộc Văn phòng; Tham mưu đề xuất kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở;

          - Dự thảo cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung thi đua, khen thưởng.

          2.3. Về công tác hành chính – quản trị:

          - Bảo đảm điều kiện làm việc cho hoạt động của Sở; thực hiện mua sắm, sửa chữa, trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc của cơ quan; Quản lý cơ sở vật chất của cơ quan Sở; điều hành phương tiện phục vụ công tác của Sở;

          - Chủ trì tham mưu, chuẩn bị nội dung hội nghị cơ quan, hội nghị công chức hàng năm. Thông báo và ghi chép nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì; thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết các cuộc họp, hội nghị...;

          - Tổ chức thực hiện công tác kế toán, văn thư, lưu trữ, thủ quỹ cơ quan văn phòng;

          - Thực hiện quản lý mạng thông tin nội bộ, trang Web, điện thoại, fax đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt;

          - Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, dân quân tự vệ, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường cho cơ quan Sở; bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan;

          2.4. Về công tác cải cách hành chính:

          Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”; duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Sở.

          2.5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn