Danh sách sở, ban, ngành

Văn phòng Sở

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 1182/QĐ- SGTVT  ngày  09/6/2017  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

 

 

          Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

 

          1. Vị trí và chức năng: Là Văn phòng của Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính – quản trị; công tác pháp chế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

          - Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

          - Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

          - Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ;

          - Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Giao thông vận tải và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          - Tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác pháp chế theo quy định của pháp luật bao gồm: Xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính;

          - Tham mưu các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở;

          - Tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và  Giám đốc Sở giao.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn