Danh sách sở, ban, ngành

Thanh tra Sở

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 20/QĐ- SGTVT  ngày  01 /02 /2016  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 

 

 

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

          2.1. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính:

          - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở;

          - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh;

          - Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo;

          - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở về thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

          2.2. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra chuyên ngành:

          - Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ;

          - Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và khi phát hiện phương tiện (có hành vi vi phạm) dừng, đỗ trên đường bộ;

          - Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (trừ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an);

          - Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; đăng ký, đăng kiểm xe máy chuyên dùng. Giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

          - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật;

          - Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, về phương tiện vận tải và bảo vệ công trình giao thông, đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh;

          - Tổ chức thực thực hiện các biện pháp chống ùn tắc giao thông, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo quy định của pháp luật;

          - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ theo quy định của pháp luật.

          2.3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn