Danh sách sở, ban, ngành

Thanh tra Sở

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 1182/QĐ- SGTVT  ngày  09/6/2017  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

 

 

        Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

 

        1. Vị trí và chức năng:

        - Thanh tra Sở là tổ chức trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có tài khoản, con dấu riêng; được Giám đốc Sở giao quản lý sử dụng công chức, viên chức và người lao động; tự chủ quản lý kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

        - Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

        2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

        - Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi nhiệm vụ được giao; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

        - Tham mưu, thực hiện công tác thanh tra hành chính;

        - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên đường bộ theo quy định của pháp luật;

        - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và  Giám đốc Sở giao.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn