Danh sách sở, ban, ngành

Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

           

       * Cơ cấu tổ chức và biên chế (quy định tại: Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn).    

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn