Danh sách sở, ban, ngành

Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

    

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn