Danh sách sở, ban, ngành

TB. Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 11 năm 2017

Thứ Sáu, 10/13/2017 - 16:33

 UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc

 

       Số: 2448 /TB-SGTVT

    

          Lạng Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 11 năm 2017

  

          Để phòng, chống kịp thời ứng cứu sự cố do cơn bão số 11 năm 2017 gây ra. Sở Giao thông vận tải tổ chức trực đảm bảo giao thông như sau:

          1. Tổ chức trực đảm bảo giao thông 24/24 giờ từ 7h00 ngày 15/10/2017 đến hết ngày 18/10/2017 tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải và tại các Đơn vị quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ.

          2. Danh sách trực tại Văn phòng Sở như sau:

 

TT

Ngày tháng

Người trực

Điện thoại

1

15/10/2017 (Chủ nhật)

1. Nguyễn Ngọc Huy - Phó Giám đốc Sở

2. Trần Văn Vương - TP.QLKCHT&ATGT

3. Triệu Huy Cường - Cán bộ Ban QLBTĐB

4. Lã Xuân Trường - Phó chánh Văn Phòng

5. Nông Văn Dũng  - Lái xe

6. Đàm Thị Lan  - Văn thư

- 0904.009.818

- 0918.901.226

- 0976.328.945

- 0979.860.818

- 0912.192.655

- 0912.190.499

2

16/10/2017 (Thứ hai)

1. Trịnh Tuấn Đông - Phó Giám đốc Sở

2. Ma Văn Ái – PTP. QLKCHT&ATGT

3. Nguyễn Mạnh Tuấn – TP.KHTC.

4. Lương Duy Nhiệm - CV P.QLKCHT&ATGT

5. Ma Thế Lẹng  - Lái xe

6. Đàm Thị Lan - Văn thư

- 0912.245.789

- 0913.279.891

- 0914.856.858

- 0962.955.666

- 0982.986.624

- 0912.190.499

3

17/10/2017 (Chủ ba)

1. Nguyễn Ngọc Huy - Phó Giám đốc Sở

2. Mai Thanh Tuyền– PTP.QLKCHT&ATGT

3. Nguyễn Văn Mạnh – TP.QLCLCTGT.

4. Phan Văn Mỹ - Cán bộ Ban QLBTĐB

5. Nông Văn Dũng  - Lái xe

6. Trần Thị Vân - Văn Thư

- 0904.009.818

- 01683.363.666

- 0913.285.879

- 0913.253.398

- 0912.192.655

- 0972.050.366

4

18/10/2017 (Thứ tư)

1. Trịnh Tuấn Đông - Phó Giám đốc Sở

2. Ma Văn Ái – PTP.QLKCHT&ATGT

3. Nguyễn Mạnh Tuấn – TP.KHTC.

4. Đỗ Viết Tâm - CV P. QLKCHT&ATGT

5. Ma Thế Lẹng  - Lái xe

6. Đàm Thị Lan - Văn thư

- 0912.245.789

- 0913.279.891

- 0914.856.858

- 0983.245.655

- 0982.986.624

- 0912.190.499

3. Các đơn vị QLĐB lập danh sách trực để thực hiện và gửi về Ban chỉ huy PCTT và TKCN Sở Giao thông vận tải trước 16h ngày 15/10/2017.

4. Nhiệm vụ trong quá trình trực đảm bảo giao thông:

- Tổ chức, chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố xảy ra để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường.

- Báo cáo kịp thời Tổng cục đường bộ Việt Nam và Ban PCTT&TKCN tỉnh khi xảy ra sự cố vượt quá khả năng ./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Nghiêm Văn Hải

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn