Danh sách sở, ban, ngành

QĐ. Kiện toàn tổ công tác tham mưu giúp việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Thứ Sáu, 10/20/2017 - 16:26

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Số : 2506 /QĐ-SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn tổ công tác tham mưu giúp việc thực hiện

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

 

                                 GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ công tác tham mưu giúp việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn gồm các ông (bà) có tên sau:

  1. Ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng;

          2. Ông Nguyễn Văn Đồng, Chánh Văn phòng Sở, Tổ Phó;

          3. Ông Lã Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Sở, Tổ viên;

          4. Bà Hồ Thị Mùi, Văn thư, Tổ viên;

          5. Bà Đàm Thị Lan, Lưu trữ, Tổ viên.

          6. Ông Vi Quang Hiếu, Chuyên viên phụ trách mạng của cơ quan, Tổ viên;

Điều 2. Tổ công tác tham mưu giúp việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn có nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong Sở Giao thông vận tải. Nhiệm vụ  như sau:

          1. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, giải mật danh mục bí mật Nhà nước của Sở Giao thông vận tải đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt ban hành; trong trường hợp thấy danh mục không còn phù hợp, cần thay đổi độ mật, giải mật hoặc xác định  những nội dung mới cần bảo mật thỉ tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định danh mục bí mật Nhà nước.

          2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đến phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để triển khai thực hiện; đề xuất về cơ sở, vật chất và kinh phí cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

          3. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải; cụ thể hóa danh mục bí mật Nhà nước và việc ban hành thực hiện quy chế, nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước ở cơ quan và đơn vị.

          4. Tiến hành sơ kết, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thay thế Quyết định số 2425/QĐ-SGTVT  ngày 27/10/2016 của Sở Giao thông vận tải.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

   GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

       Nghiêm Văn Hải

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn