Danh sách sở, ban, ngành

QĐ. Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

Thứ Ba, 10/24/2017 - 16:23

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Số: 2534 /QĐ-SGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


            Lạng Sơn, ngày 24 tháng 10  năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Website

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở - Trưởng Ban Biên tập.

2. Ông Trịnh Tuấn Đông, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng Ban Biên tập.

3. Ông Lã Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Sở - Phó trưởng Ban Biên tập.

4. Các Ông (bà): Trưởng các phòng chuyên môn, Chánh Thanh tra Sở giao thông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Trưởng Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Thành viên.

5. Ông Vi Quang Hiếu, Chuyên viên tin học Văn phòng - Thư ký.

Điều 2. Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc chấp hành công tác Biên tập và phát hành thông tin theo qui định của pháp luật về: Công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo, các quy định quản lý Website, Luật Báo chí, các quy định hiện hành, và Quy chế làm việc của Ban Biên tập.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1240/QĐ-SGTVT ngày 21/6/2016 của Sở Giao thông vận tải.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

  Nghiêm Văn Hải

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn