Danh sách sở, ban, ngành

QĐ. Thu hồi phù hiệu xe vi phạm trong tháng 8

Thứ Hai, 09/11/2017 - 15:35

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2109/QĐ- SGTVT

               Lạng Sơn, ngày 11 tháng 9  năm 2017

 

  

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

          Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên các phương tiện kinh doanh vận tải và hòm thư điện tử của Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thu hồi 111 Phù hiệu xe kinh doanh vận tải vi phạm trong thời hạn 01 (một) tháng cụ thể như sau:

-    45 xe hành khách theo Hợp đồng (in danh sách kèm theo).

   * Lý do thu thồi phù hiệu:

- Khi sử dụng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên để thực hiện hợp đồng vận chuyển, trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển khách đơn vị kinh doanh vận tải không thông báo tới Sở GTVT nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải các thông tin về hợp đồng theo quy định. Vi phạm điểm a, khoản 4, Điều 22, Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (Số liệu thống kê từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017).

- 64 xe kinh doanh vận tải các loại hình (in danh sách kèm theo).

   * Lý do thu thồi phù hiệu:

- Không thực hiện các quy định về lắp đặt, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình của xe trong suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông, vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (số liệu trích xuất từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017).

- 02 xe vận tải hàng hóa bằng container và xe vận tải hành khách bằng taxi (in danh sách kèm theo).

* Lý do thu hồi phù hiệu:

- Có 05 lần vi phạm tốc độ/ 1000km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05km/h trở xuống. Vi phạm điểm g, khoản 4, Điều 22, Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (Số liệu thống kê từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/8/2017).

            Điều 2: Các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm thu hồi phù hiệu của các xe nêu trên nộp về Sở GTVT Lạng Sơn (qua Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái) trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu, biển hiệu theo quy định, Sở GTVT không cấp lại phù hiệu, biển hiệu bị thu hồi trong thời hạn 06 tháng, theo quy định tại điểm l khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Giao Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái và Thanh tra Giao thông vận tải kiểm tra, theo dõi việc chấp hành của đơn vị.

          Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Trưởng Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái; Chánh Thanh tra Giao thông vận tải; các đơn vị kinh doanh vận tải có danh sách kèm theo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

Đính kèmDung lượng
Báo cáo Tổng hợp phương tiện vi phạm tốc độ 5 lần 1000Km T8.pdf69.31 KB
BC. Vi pham truyen DL 7 ngay lien tiep T8.xls38.5 KB
Xe Họp dong vi pham thang 8.2017.xls41.5 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn