Danh sách sở, ban, ngành

Danh sách Đăng ký Dự tuyển viên chức năm 2017 đối với Ban Quản lý bảo tri đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải

Thứ Ba, 09/12/2017 - 09:13

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Lạng Sơn, ngày  15  tháng 9  năm 2017

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH

Đăng ký Dự tuyển viên chức năm 2017 đối với Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ

Chuyên ngành

Tin học

Ngoại ngữ,

Vị trí đăng ký dự tuyển

Ghi chú

1

Nguyễn Trọng Khánh

P. Chi Lăng

1984

Nam

Kinh

ĐH

KS KTXDCT

B

Anh B

TKV, QLDA, TVGS

Nộp ngày 11/9/17

2

Lương Minh Tú

X. Hoàng Đồng

1991

Nam

Tày

ĐH

KS KTXDCT

B

Anh B

TKV, QLDA, TVGS

Nộp ngày 13/9/17

3

Vy Hoàng Minh

P. Hoàng Văn Thụ

1984

Nam

Tày

ĐH

KS XDCT

B

Anh B

TKV, QLDA, TVGS

Nộp ngày 13/9/17

4

Vũ Anh  Thái

P. Vĩnh Trại

1985

Nam

Kinh

ĐH

KS CTGTTP

B

Anh B

TKV, QLDA,  TVGS

Nộp ngày 14/9/17

5

Thân Văn Thu

P. Vĩnh Trại

1984

Nam

Kinh

ĐH

KS XDCĐ

B

Anh B

TKV, QLDA,  TVGS

Nộp ngày 14/9/17

6

Triệu Huy Cường

P. Vĩnh Trại

1987

Nam

Tày

ĐH

 Kinh tế xây dựng

B

Anh B

KH-TH

Nộp ngày 09/9/17

7

Nguyễn Thu Huyền

X. Mai Pha

1989

Nữ

Tày

ĐH

 Kinh tế xây dựng

B

Anh B

KH-TH

Nộp ngày 14/9/17

8

Phạm Phương Huy

P. Chi Lăng

1972

Nam

Kinh

ĐH

Kế toán

B

Anh B

Kế toán

Nộp ngày 13/9/17

9

Trần Thị Vân

P. Chi Lăng

1990

Nữ

Kinh

ĐH

Kế toán

B

Anh B

Kế toán

Nộp ngày 14/9/17

10

Nghiêm Tuấn Vũ

Xã Mai Pha

1986

Nam

Kinh

ĐH

KS KTXDCT

B

Anh B

TKV, QLDA,  TVGS

Nộp ngày 15/9/17

11

Phan Văn Mỹ

P. Tam Thanh

1988

Nam

Kinh

ĐH

KS XDCĐ

B

Anh B

TKV, QLDA,  TVGS

Nộp ngày 15/9/17

12

Nông Minh Thăng

TT Cao Lộc

1993

Nam

Nùng

ĐH

KS KTCTXD

B

 

Anh B

TKV, QLDA

Nộp ngày 15/9/17

13

Hà Thanh Cúc

H. Lộc Bình

1992

Nữ

Tày

ĐH

Kế toán

B

Anh B

Kế toán

Nộp ngày 15/9/17

 

Danh sách ấn định đến thời điểm hiện tại: 13 Thí sinh                                                                                                                                                         

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn