Danh sách sở, ban, ngành

V/v thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

Thứ Năm, 02/16/2017 - 14:38

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 264 /SGTVT-VT, PTNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 16 tháng  02  năm  2017

V/v thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô

 

     

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

                       

          Thực hiện các Công văn số 12831/BGTVT-TTCNTT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 6189/TCĐBVN-VT ngày 04/11/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô. Để tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thông báo, như sau:

          1. Từ ngày 01/01/2017, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.

          Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có nhu cầu sử dụng dịch vụ công cấp độ 3, 4 để đăng ký thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô truy cập tại địa chỉ website: https://dichvucong.mt.gov.vn/.

          Để triển khai sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nghiên cứu “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG” tại địa chỉ website dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải (địa chỉ website phía trên) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản sử dụng, đăng nhập hệ thống và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đăng ký thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô theo các bước đã được công bố trên website.

          2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để triển khai thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp (đổi) Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tại các điểm phục vụ của Bưu điện trên địa bàn tỉnh.

          3. Trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đối với Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô nếu có vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp để hoàn thiện hệ thống dịch vụ công đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải gửi về Sở GTVT Lạng Sơn số 8A Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn hoặc vào địa chỉ email: phongvantails@gmail.com.

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn