Danh sách sở, ban, ngành

V/v chấn chỉnh các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các điều kiện kinh doanh vận tải.

Thứ Sáu, 04/14/2017 - 07:28

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 715 /SGTVT-QLVTPTNL

                Lạng Sơn, ngày 14 tháng 4  năm 2017

V/v chấn chỉnh các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các điều kiện kinh doanh vận tải.

 

 

  Kính gửi : Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

                           

          Trong tháng 3/2017, thông qua hệ thống máy chủ về thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát hiện có 421 phương tiện không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình theo quy định từ 07 ngày liên tiếp trở lên và 873 phương tiện vi phạm về thời gian lái xe (Danh sách được đăng tải chi tiết tại trang Web của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơnhttp://www.langson.gov.vn/gtvt/information/16), các phương tiện trên đã vi phạm Khoản 1 và Khoản 4, Điều 22 của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015. Sở GTVT Lạng Sơn đã có Quyết định thu hồi phù hiệu 01 tháng đối với 371 phương tiện vi phạm ( 83 phương tiện vận tải hành khách theo hợp đồng vì trước khi thực hiện hợp đồng vận tải khách, đơn vị kinh doanh không thông báo tới Sở GTVT các thông tin về hợp đồng theo quy định và 288 phương tiện không truyền dữ liệu liên tục)

          Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải như sau:

          1. Liên hệ với nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình để biết nguyên nhân không truyền dữ liệu và kịp thời khắc phục;

          2. Nhắc nhở, chấn chỉnh các lái xe thực hiện nghiêm quy định về giờ làm việc theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, lái xe không quá 4 giờ liên tục và không quá 10h trong cả ngày. Sở GTVT sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với các lái xe cố tình vi phạm.

          3. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về kinh doanh vận tải để thực hiện, đặc biệt là các văn bản như: Nghị định 86/2014/NĐ-CP; Thông tư 63/2014/TT-BGTVT; Thông tư 09/2015/TT-BGTVT; Thông tư 10/2015/TT-BGTVT.

          Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0915.180.958 (Đ/c May).

          Email: phongvantails@gmail.com

          Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

  KT. GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                       Đã ký

 

               

                             Nguyễn Ngọc Huy

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn