Danh sách sở, ban, ngành

QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đối với Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải

Thứ Tư, 01/04/2017 - 01:22

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 15 /QĐ-SGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 01  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đối với

Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải

 

 

           GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đạo tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

          Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức và đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đối với Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, gồm 06 thí sinh:

                                                            (Có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn và đăng tải trên Website của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, kể từ ngày 09/01/2017 đến ngày 23/01/2017.

          Điều 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển và ngày Hội đồng xét tuyển gửi kết quả xét tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đến Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển.

          Điều 4. Chánh văn phòng Sở, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

                                        Đã ký

 

 

  Nghiêm Văn Hải

 

 

 

Đính kèmDung lượng
QD. cong nhan ket qua xet tuyen vien chuc 2016.doc.signed.pdf425.69 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn