Danh sách sở, ban, ngành

QĐ. Bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trước khi được công bố chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải

Thứ Năm, 11/10/2016 - 01:46

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 Số: 2573 /QĐ-SGTVT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 11  năm 2016

 

         

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế

một cửa đối với các thủ tục hành chính trước khi được công bố chuẩn hóa

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

          Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn;

          Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn;

          Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Pháp chế - An toàn,

                                                           

                                                                    QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trước khi được công bố chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, gồm:

          1. Quyết định số 2091/QĐ-SGTVT ngày 22/10/2014 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục Quản lý Giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Lạng Sơn;

          2. Quyết định số 2092/QĐ-SGTVT ngày 22/10/2014 của Sở Giao thông vận tải  Lạng Sơn, ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục  hành chính của lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Lạng Sơn;

          3. Quyết định số 2093/QĐ-SGTVT ngày 22/10/2014 của Sở Giao thông vận tải  Lạng Sơn, ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính về đào tạo, sát hạch lái xe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Lạng Sơn;

          4. Quyết định số 2095/QĐ-SGTVT ngày 22/10/2014 của Sở Giao thông vận tải  Lạng Sơn, ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục công bố đưa bến xe vào khai thác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Lạng Sơn;

          5. Quyết định số 317/QĐ-SGTVT ngày 25/9/2015 của Sở Giao thông vận tải  Lạng Sơn, về việc ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong việc tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giao thông vận tải Lạng Sơn.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

         Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                                  

 

  GIÁM ĐỐC

 

 

   Đã ký

 

   Nghiêm Văn Hải

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn