Danh sách sở, ban, ngành

V/v triển khai thực hiện Hiệp định GMS-CBTA theo công văn số 6460/TCĐBVN-VT

Thứ Ba, 11/01/2016 - 00:49

 UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2801 /SGTVT-QLVT,PT&NL

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 11 năm 2016

V/v triển khai thực hiện Hiệp định    GMS-CBTA theo công văn số 6460/TCĐBVN-VT

 

 

                                                Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

 

         Thực hiện công văn số 6460/TCĐBVN-VT ngày 17/11/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện công văn số 13019/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông vận tải. Sau khi nghiên cứu, Sở GTVT Lạng Sơn thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn như sau:

         1. Từ ngày 01/01/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức thực hiện thí điểm cấp phép cho phương tiện hoạt động theo Hiệp định GMS – CBTA. Để triển khai thực hiện Hiệp định GMS-CBTA, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17/11/2009 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng và Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT.

         Các đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu khai thác nghiên cứu các văn bản nêu trên và liên hệ với Tổng cục đường bộ Việt Nam để được hướng dẫn.

         Địa chỉ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ô D20 Đường Tôn Thất Thuyết - Khu đô thị mới Cầu Giấy Phường Dịch Vọng Hậu – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội.

         Điện thoại: 04 38 571 450.

         (Phụ lục hành lang/ tuyến đường GMS và cặp cửa khẩu biên giới thực hiện Hiệp định GMS – CBTA kèm theo công văn này).

         2. Nội dung nào chưa rõ, đề nghị đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải: số 8A, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để cùng trao đổi hoặc tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được hướng dẫn.

         Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                       

                                Đã ký

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn