Danh sách sở, ban, ngành

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Hợp tác xã dịch vụ TMVT hành khách Nhật Minh)

Thứ Năm, 11/17/2016 - 04:00

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc

 

Số: 2652/TB-SGTVT

         Lạng Sơn ngày  17  tháng  11  năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE ÔTÔ

 

         Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

         Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

         Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ GTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 135/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT; Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

         Sở GTVT Lạng Sơn nhận được giấy đăng ký khai thác tuyến số 72/HTX ngày 11/11/2016 của Hợp tác xã dịch vụ TMVT hành khách Nhật Minh kèm theo hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của doanh nghiệp, nội dung đăng ký như sau:

         1. Tên doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến: Hợp tác xã dịch vụ TMVT hành khách Nhật Minh

         2. Tuyến đăng ký khai thác:

         Tên tuyến: Lạng Sơn đi Bắc Ninh và ngược lại;

         Mã số tuyến: 1299.1311.B

         Bến đi: Bến xe Bắc Ninh (Bắc Ninh);

         Bến đến: Bến xe Bắc Sơn (Lạng Sơn);

         - Hành trình chạy xe: Bến xe  Bắc Sơn - QL1B - Văn Quan - QL279 - QL1A - Bến xe  Bắc Ninh và ngược lại.

         - Cự ly vận chuyển: 155 km;

         - Số chuyến: 26 chuyến/tháng/xe;

         Giờ xuất bến:

         - Tại bến xe Bắc Sơn: 07 giờ 40 phút hàng ngày

         - Tại bến xe Bắc Ninh: 17 giờ 20 phút hàng ngày

         3. Thời điểm đăng ký: ngày 17/11/2016.

         Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn trân trọng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định của Hợp tác xã dịch vụ TMVT hành khách Nhật Minh để các đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác trên tuyến được biết và thực hiện theo quy định;

         Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh phối hợp công bố công khai nội dung đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã dịch vụ TMVT hành khách Nhật Minh lên Webside của Sở để các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện theo quy định.

         Thông báo này thay thế Thông báo số 2607/TB-SGTVT ngày 14/11/2016 của Sở GTVT Lạng Sơn./.

              

 

          KT. GIÁM ĐỐC

 

         PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                  Đã ký               

                                          

 

 

         Nguyễn Ngọc Huy

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn