Danh sách sở, ban, ngành

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách liên tỉnh Vĩnh Phúc - Lạng Sơn

Thứ Năm, 11/17/2016 - 03:50

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2656/SGTVT-QLVTPTNL

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên

tuyến vận tải khách liên tỉnh

Vĩnh Phúc - Lạng Sơn

    Lạng Sơn, ngày  17 tháng 11  năm 2016

 

 

                                              Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

 

          Sở GTVT Lạng Sơn nhận được Công văn số 2038/SGTVT-QLVTPTNL ngày 31/10/2016 của Sở GTVT Vĩnh Phúc về việc Lấy ý kiến dự kiến biểu đồ chạy xe bổ sung trên tuyến vận tải khách Vĩnh Phúc - Lạng Sơn.

          Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Lạng Sơn có ý kiến như sau:

          Thống nhất với Sở GTVT Vĩnh Phúc biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách liên tỉnh Vĩnh Phúc - Lạng Sơn như sau:

          1. Tên tuyến: Vĩnh Phúc - Lạng Sơn 

          Bến đi: bến xe Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

          Bến đến: bến xe Tân Thanh (Lạng Sơn)

          Mã số tuyến: 1288.1415.A

          Cự ly vận chuyển: 190 km

          Hành trình: BX Phúc Yên - QL2 - Nội Bài - QL18 - QL1A - QL4A - BX Tân Thanh  và ngược lại

          Giờ xuất bến:

          - Giờ xuất bến tại bến xe Phúc Yên: 06h35' hàng ngày;

          - Giờ xuất bến tại bến xe Tân Thanh: 11h55’ hàng ngày.

          2. Tên tuyến: Vĩnh Phúc - Lạng Sơn 

          Bến đi: bến xe Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

          Bến đến: bến xe Tân Thanh (Lạng Sơn)

          Mã số tuyến: 1288.1411.A

          Cự ly vận chuyển: 210 km

          Hành trình: BX  Tân Thanh - QL4A - QL1A - QL18 - QL2 - BX Vĩnh Yên và ngược lại.

          Giờ xuất bến:

          - Giờ xuất bến tại bến xe Vĩnh Yên: 03h00' hàng ngày;

          - Giờ xuất bến tại bến xe Tân Thanh: 09h00’ hàng ngày.

          Sở GTVT Lạng Sơn trân trọng sự phối hợp của Quý Sở./. 

 

                                                

              

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

Đính kèmDung lượng
2656 thong nhat bieu do chay xe.doc.signed.pdf390.01 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn