Danh sách sở, ban, ngành

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm 2016

Thứ Năm, 11/24/2016 - 03:44

     UBND TỈNH LẠNG SƠN   

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 2741/SGTVT - VP

V/v tăng cường thực hiện công

   tác phòng cháy, chữa cháy

           Lạng Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2016

                

Kính gửi: Các phòng, Ban, đơn vị  thuộc Sở Giao thông vận tải.

                                               

          Thực hiện nội dung Công văn số 1098/UBND-NC ngày 16/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm 2016.

Giám đốc Sở có ý kiến Chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện một số nội dung sau đây:

          1. Phổ biến, quán triệt toàn thể công chức, viên chức và người lao động phòng, ban, đơn vị mình về các quy định phòng cháy, chữa cháy, để nâng cao nhận thức và thấy được tầm quan trọng, trách nhiệm cá nhân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

          2. Rà soát phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan, đơn vị để trang bị, bổ sung thiết bị cần thiết còn thiếu; thường xuyên kiểm tra thiết bị điện hiện đang sử dụng, phát hiện hư hỏng, kịp thời sửa chữa hoặc thay thế đảm bảo an toàn cháy nổ trong cơ quan; bố trí bàn ghế, hồ sơ tài liệu trong phòng làm việc khoa học; di chuyển các vật cản trong các lối đi lại trong cơ quan, đơn vị.

          3. Công chức, viên chức và người lao động hết giờ làm việc trong ngày, khi ra về không còn sử dụng điện phải nhớ tắt tất cả các thiết bị điện trong phòng làm việc.

          4. Bố trí các kho bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ phù hợp; thực hiện chế độ nộp, lưu và bảo quản tài liệu theo quy định của Nhà nước, không để hồ sơ tồn đọng tại các phòng, ban.

          5. Văn phòng Sở Giao thông vận tải chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác PCCC; phối hợp vởi cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức thực hiện về công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện tốt nội dung trên./.

 

 

                                                                    

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

  Nghiêm Văn Hải

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn