Danh sách sở, ban, ngành

V/v Thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô

Thứ Sáu, 11/25/2016 - 03:41

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc

 

Số: 2760 /SGTVT-QLVTPTNL

       Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11 năm 2016

V/v Thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô

 

 

           Kính gửi: 

 

 

 

 

Các Sở Giao thông vận tải: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Phước.

 

 

         Căn cứ Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 02/11/2015;

         Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 135/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015; Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Công văn số 5916/TCĐBVN-VT ngày 25/10/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo Đề xuất đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

         Sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn có ý kiến như sau:

         1. Thống nhất với các Sở Giao thông vận tải theo nội dung phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô của các Sở gửi về Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn để thống nhất báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh, bổ sung.

         2. Đề nghị các Sở Giao thông vận tải phối hợp, có ý kiến bằng văn bản về danh mục các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô để thống nhất báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh, bổ sung.

         (Danh mục các tuyến đề nghị sửa đổi bổ sung tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Công văn này)

         Văn bản góp ý xin gửi về Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trước ngày 15/12/2016, địa chỉ Email: phongvantails@gmail.com, Điện thoại: 0936.059.989 (Đ/c: Tuấn Anh).

         Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn rất mong được sự quan tâm phối hợp của Quý Sở./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

Đính kèmDung lượng
Vv Phoi hop voi cac So GTVT de xuat dieu chinh, bo sung quy hoach tuyen VTHKLT _11-2016_.doc.signed.pdf399.65 KB
Phu luc 1, 2 xin y kien.doc226.5 KB

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn