Danh sách sở, ban, ngành

Về việc tháo dỡ cầu cũ để thi công xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn

Thứ Hai, 11/14/2016 - 01:15

SỞ GTVT LẠNG SƠN

             BAN QLDA ĐTXD CÁC

      CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số: 385/TB-BQLDA

                      Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tháo dỡ cầu cũ để thi công xây dựng

công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn

 

 

 

          Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

          Để phục vụ công tác tháo dỡ, thi công xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn xin thông báo:

          1. Thời gian tháo dỡ và thi công Cầu Kỳ Cùng bắt đầu từ ngày 25/11/2016; thời gian xây dựng Cầu 20 tháng;

          2. Trong thời gian thi công đề nghị người và phương tiện lưu thông qua Cầu Đông Kinh, Cầu 17/10, Ngầm Thác Trà và Cầu Mai Pha (Q.lộ1).

          Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn trân trọng thông báo và đề nghị các chủ phương tiện, nhân dân quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ./.

 

 

      KT.GIÁM ĐỐC

            PHÓ GIÁM ĐỐC    

                                 

                                     (Đã ký)

 

 

                                Lô Đức Thắng
 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn