Danh sách sở, ban, ngành

QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 đối với Thanh tra Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

Thứ Năm, 11/10/2016 - 09:58

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 2561 /QĐ-SGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 đối với

Thanh tra Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

 


GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẠNG SƠN

 

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ  Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

          Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức và theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 đối với Thanh tra Giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn gồm 04 thí sinh:

                                                     (Có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ Sở Sở Giao thông vận tải và đăng tải trên Website của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 25 /11/2016.

          Điều 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển và ngày Hội đồng xét tuyển gửi kết quả xét tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đến Sở GTVT đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển.

          Điều 4. Chánh văn phòng Sở, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

                             Đã ký

 

 

Nghiêm Văn Hải

 

       KẾT QUẢ  XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC THANH TRA GTVT NĂM 2016 

(Kèm theo Quyết định số:2561 /QĐ-SGTVT ngày 10  tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn)

 

                                                                                                                                            Thang điểm: 100

SBD

Họ và tên

Địa chỉ thường trú

Năm sinh

Điểm tín chỉ

(hệ số 2)

Điểm học tập (hệ số 1)

Điểm tốt nghiệp

(hệ số 1)

Điểm phỏng vấn                (hệ số 2)  

Tổng điểm = 6*2+9*2 = hoặc 7+8+9*2

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Chu Thị Hương

P. Tam Thanh, TT. Lạng Sơn

 

20/02/1993

70,75

 

 

72,33

286,16

 

02

Hoàng Thanh Nhã

P. Đông Kinh,

TP. Lạng Sơn

25/02/1984

 

 

55,9

60

87,33

290,56

Dự kiến trúng tuyển 

03

Dương Văn Toản

xã Hữu Vĩnh, H. Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

03/10/1988

 

 

70,6

60

20

170,6

 

04

Đào Tuấn Vũ

P. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn

22/05/1988

 

 

62,2

65

66

259,2

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn