Danh sách sở, ban, ngành

Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2016

Thứ Tư, 11/02/2016 - 03:13

SỞ GTVT LẠNG SƠN

BAN QLBT ĐƯỜNG BỘ

 

               Số:   177  /TB-BQLBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Lạng Sơn, ngày   02  tháng 11  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2016

 

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-SGTVT ngày 31/11/2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn;

          Ban Quản lý bảo trì đường bộ thông báo tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2016 với nội dung như sau:

          I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

          d) Có lý lịch rõ ràng;

          đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

          e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

          Ngoài các điều kiện trên, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

          2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

          a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG.

          1. Nhu cầu tuyển dụng

          Tuyển dụng 05 viên chức, làm việc tại vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

 

STT

Vị trí tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú

Chuyên môn

Tin học

Ngoại ngữ

Trình độ tối thiểu

Chuyên ngành

 

 

1

Tuần kiểm viên, Quản lý dự án, Tư vấn giám sát các công trình giao thông

 

 

03

 

Đại học

 

Kỹ sư Cầu - Đường

 

 

B

 

 

B

 

2

Kế hoạch, tổng hợp

02

Đại học

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

B

B

 

 

          III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

          1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu thống nhất do Sở nội vụ phát hành

          Thí sinh đăng ký mua và nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở GTVT Lạng Sơn.

          IV. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN.

          Lệ phí xét tuyển được quy định trong Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

          V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN.

          1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 04/11/2016 đến hết ngày 30/11/2016 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

          2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Văn phòng Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Số 8A đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

          -  Điện thoại cơ quan: 0253.810.317

          - Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ giấy tờ theo quy định và nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn (không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không trúng tuyển.

          VI. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

          Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

          Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển trên 30 hồ sơ, Ban Quản lý bảo trì - Sở Giao thông vận tải sẽ điều chỉnh hình thức xét tuyển sang thi tuyển.

          hời gian và địa điểm xét tuyển: Trong tháng 12/2016 tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.

          Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải Lạng sơn, được đăng tải trên báo Lạng Sơn và Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/gtvt/.

 

                                        

 

                                                                                                                                                      

KT. TRƯƠNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

                              (Đã ký)

 

 

 

Vũ Quang Tuyến

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn