Danh sách sở, ban, ngành

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) đi Bến xe phía Bắc (Lạng Sơn) và ngược lại

Thứ Năm, 10/06/2016 - 04:18

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 2238/SGTVT-QLVTPTNL

V/v Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách cố định Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) đi Bến xe phía Bắc (Lạng Sơn) và ngược lại

   Lạng Sơn, ngày  06 tháng 10  năm 2016

 

 

                                                        Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

 

          Sở GTVT Lạng Sơn nhận được Công văn số 1964/SGTVT-QLVT ngày 28/9/2016 của Sở GTVT Hải Phòng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến xe khai thác tuyến vận tải khách cố định Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) đi Bến xe phía Bắc (Lạng Sơn) và ngược lại.

          Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Lạng Sơn có ý kiến như sau:

          Thống nhất với Sở GTVT Hải Phòng về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTKLT bằng xe ô tô như sau:

          Tên tuyến: Hải Phòng - Lạng Sơn 

          Mã số tuyến: 1216.1611.A

          Cự ly vận chuyển: 235 km

          Hành trình: Bến xe Niệm Nghĩa - Đ. Trần Nguyên Hãn - Đ. Tôn Đức Thắng - Ngã tư Havico - QL5 - QL37 - QL1 - BX Phía Bắc Lạng Sơn và ngược lại.

          Giờ xuất bến:

          - Giờ xuất bến tại bến xe Phía Bắc: 06h30' hàng ngày;

          - Giờ xuất bến tại bến xe Niệm Nghĩa: 14h00’ hàng ngày.

          Sở GTVT Lạng Sơn trân trọng sự phối hợp của Quý Sở./. 

 

                         

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn