Danh sách sở, ban, ngành

Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh)

Thứ Ba, 09/06/2016 - 04:03

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự  do - Hạnh phúc

 

Số: 2241/TB-SGTVT

          Lạng Sơn ngày  06  tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

 

Kính gửi: Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh.

 

          Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

          Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 135/QĐ-BGTVT Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT; Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2016 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

          Công văn số 1246/SGTVT-QLVT&PT ngày 19/9/2016 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến vận tải khách: Bắc Sơn (Lạng Sơn) - Thái Nguyên.

          Sở GTVT Lạng Sơn thông báo:

          Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh đã đăng ký khai thác tuyến thành công, với nội dung khai thác tuyến như sau:

          Tên tuyến: Lạng Sơn đi Thái Nguyên và ngược lại;

          Mã số tuyến: 1220.1311.A

          Bến đi: Bến xe Bắc Sơn (Lạng Sơn);

          Bến đến: Bến xe Thái Nguyên (Thái Nguyên);

          - Hành trình chạy xe: Bến xe  Bắc Sơn - QL1B - Ngả Hai - Võ Nhai - Đồng Hỷ - Bến xe Thái Nguyên và ngược lại

          - Cự ly vận chuyển: 75 km;

          - Số chuyến: 30 chuyến/tháng/xe;

          Giờ xuất bến:

          - Tại bến xe Bắc Sơn: 08 giờ 00 phút hàng ngày

          - Tại bến xe Thái Nguyên: 13 giờ 45 phút hàng ngày

          Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ký thông báo này, Hợp tác xã Dịch vụ TMVT Hành khách Nhật Minh nộp hồ sơ cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định về Sở GTVT Lạng Sơn và đưa xe vào hoạt động trên tuyến sau khi được cấp phù hiệu. Hết thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ thì coi như tự hủy bỏ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách nêu trên./.

               

 

          KT. GIÁM ĐỐC

 

         PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                               (Đã ký)

 

 

 

         Nguyễn Ngọc Huy

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn