Danh sách sở, ban, ngành

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 7 năm 2016

Thứ Tư, 10/19/2016 - 02:56

     UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc

       Số: 2342 /TB-SGTVT

                  Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10  năm 2016
 

 

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 7 năm 2016

  

          Để phòng, chống kịp thời ứng cứu sự cố do cơn bão số 7 năm 2016 gây ra. Sở Giao thông vận tải tổ chức trực đảm bảo giao thông như sau:

          1. Tổ chức trực đảm bảo giao thông 24/24 giờ từ 8h00’ ngày 19/10/2016 đến hết ngày 22/10/2016 tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải và tại các Đơn vị quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ.

          2. Danh sách trực tại Văn phòng Sở như sau:

 

 

TT

Ngày tháng

Người trực

Điện thoại

1

19/10/2016

(Thứ tư)

1. Nghiêm Văn Hải - Giám đốc Sở

2. Trần Văn Vương - TP.QLKCHTGT

3. Triệu Huy Cường - Cán bộ Ban QLBTĐB

4. Lã Xuân Trường - Phó chánh Văn Phòng

5. Hứa Xuân Tràng  -  Lái xe 

6. Hồ Thị Mùi  - Văn thư

- 0913.590.422

- 0918.901.226

- 0976.328.945

- 0979.860.818

- 0988.220.989

- 0916.905.279

2

20/10/2016

(Thứ năm)

1. Nguyễn Đình Đại - Phó Giám đốc Sở

2. Nguyễn Mạnh Tuấn – TP.KHTC

3. Lưu Trung Đức - CV P.QLKCHTGT

4. Vi Hoàng Minh - Cán bộ Ban QLBTĐB

5. Ma Thế Lẹng  - Lái xe

6. Trần Thị Vân - Văn Thư

- 0913.561.995

- 0914.856.858

- 01695.545.282

- 0917.358.616

- 0912.192.655

- 0972.050.366

3

21/10/2016

(Thứ sáu)

      1. Mai Thanh Tuyền – CV P.QLKCHTGT

2. Nguyễn Văn Mạnh – TP.QLCLCTGT.

3. Phan Văn Mỹ - Cán bộ Ban QLBTĐB

4. Ma Thế Lẹng  - Lái xe

5. Hồ Thị Mùi  - Văn thư

- 0913.561.995

- 01683.363.666

- 0913.285.879

- 0913.253.398

- 0982.986.624

- 0916.905.279

4

22/10/2016

(Thứ 7)

1. Trần Văn Vương – Trưởng phòng KCHT

2. Lăng Thanh Tùng – CV P.QLKCHTGT

3. Đỗ Viết Tâm – CV.PPC-ATGT

4. Lê Đình Công - Cán bộ Ban QLBTĐB

5. Nông Văn Dũng  - Lái xe

6. Trần Thị Vân - Văn Thư

- 0918.901.226

- 0913.770.587

- 0983.245.655

- 0913.104.500

- 0982.986.624

- 0972.050.366

 

          3. Các đơn vị QLĐB lập danh sách trực để thực hiện và gửi về Ban chỉ huy PCTT và TKCN Sở Giao thông vận tải trước 8h00 ngày 19/10/2016.

          4. Nhiệm vụ trong quá trình trực đảm bảo giao thông:

          - Tổ chức, chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố xảy ra để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường.

          - Báo cáo kịp thời Tổng cục đường bộ Việt Nam và Ban PCTT&TKCN tỉnh khi xảy ra sự cố vượt quá khả năng ./.

 

                                                            KT. GIÁM ĐỐC

                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

                                                            Đã ký

 

 

                                                           Nguyễn Đình Đại

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn