Danh sách sở, ban, ngành

V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTKLT bằng xe ô tô (Mã số tuyến: 1299.1711.A).

Thứ Năm, 09/01/2016 - 02:50

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1832 /SGTVT-QLVTPTNL

V/v Đơn vị vận tải đăng ký khai thác

tuyến VTKLT bằng xe ô tô.

    Lạng Sơn, ngày 01 tháng 9  năm 2016

 

 

                                   Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.

 

          Sở GTVT Lạng Sơn nhận được công văn số 1628/SGTVT-PCAT ngày 25/8/2016 của Sở GTVT Bắc Ninh về việc Thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ô tô, Sở GTVT Lạng Sơn có ý kiến như sau:

          Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Lạng Sơn có ý kiến như sau:

          Thống nhất với Sở GTVT Bắc Ninh về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTKLT bằng xe ô tô như sau:

          Tên tuyến: Bắc Ninh - Lạng Sơn 

          Mã số tuyến: 1299.1711.A

          Cự ly vận chuyển: 155 km

          Hành trình: Bến xe Bắc Ninh - QL1 - QL4B - Bến xe Đình Lập và ngược lại.

          Giờ xuất bến:

          - Giờ xuất bến tại bến xe Bắc Ninh: 06h00' hàng ngày;

          - Giờ xuất bến tại bến xe Đình Lập: 11h35’ hàng ngày.

          Sở GTVT Lạng Sơn trân trọng sự phối hợp của Quý Sở./. 

 

              

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn