Danh sách sở, ban, ngành

Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

Thứ Năm, 08/25/2016 - 10:39

         Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại

           hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết

                 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 10–KH/ĐUK ngày 31/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 28/7/2016 của Đảng ủy Sở về tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

          Ngày 25/8/2016, Đảng bộ Sở GTVT Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

          

               Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT

                                    truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị tại Hội nghị.

 

          Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được truyền đạt 04 chuyên đề: (1)“Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại đại hội XII của Đảng”; (2)“Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”; (3)“Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 - 2015”; (4)“về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và lấy ý kiến Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Sở GTVT Lạng Sơn về thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

          

 

                       Các đồng chí Đảng viên Đảng bộ Sở GTVT dự Hội nghị.

 

Quang Hiếu – Văn phòng Sở

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn