Danh sách sở, ban, ngành

Ban Quản lý bảo trì đường bộ

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 20/QĐ- SGTVT  ngày  01 /02 /2016  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn  

 

 

           Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải

          Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 Ban được thực hiện theo Quyết định riêng.  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn