Danh sách sở, ban, ngành

Quản lý chất lượng công trình giao thông

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 20/QĐ- SGTVT  ngày  01 /02 /2016  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 

 

 

          Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông         

          1. Vị trí và chức năng: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định;

          - Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách theo quy định;

          - Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn Nhà nước triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật;

          - Chủ trì thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở làm chủ đầu tư và chủ đầu tư khác; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng và và quản lý chất lượng công trình giao thông;

          - Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình giao thông trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của Nhà nước;

          - Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, ngừng khai thác các công trình giao thông bị xuống cấp có nguy cơ dẫn đến sự cố nguy hiểm hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn chất lượng công trình theo thẩm quyền;

          - Chủ trì thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình sửa chữa đường bộ do Sở quản lý và được ủy quyền quản lý (trừ sửa chữa thường xuyên và đảm bảo giao thông bước 1);

          - Tham mưu công tác giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình giao thông, tham gia công tác giám định công trình khi có yêu cầu;

          - Hướng dẫn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn;

          - Hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý chất lượng công trình giao thông;

          - Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo định kỳ, hàng năm và đột xuất.

          - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn