Danh sách sở, ban, ngành

Quản lý chất lượng công trình giao thông

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 1182/QĐ- SGTVT  ngày  09/6/2017  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

 

 

          Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 

       

          1. Vị trí và chức năng: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

          - Chủ trì thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

          - Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình giao thông trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của Nhà nước;

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, ngừng khai thác các công trình giao thông bị xuống cấp có nguy cơ dẫn đến sự cố nguy hiểm hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn chất lượng công trình theo thẩm quyền;

          - Chủ trì thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình sửa chữa đường bộ do Sở quản lý và được ủy quyền quản lý (trừ sửa chữa thường xuyên và đảm bảo giao thông bước 1);

          - Tham mưu công tác giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình giao thông, tham gia công tác giám định công trình khi có yêu cầu;

          - Tham mưu tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

          - Tham mưu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành.

          - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và  Giám đốc Sở giao.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn