Danh sách sở, ban, ngành

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 1182/QĐ- SGTVT  ngày  09/6/2017  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

 

          Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch -Tài chính

 

          1. Vị trí và chức năng: Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê; công tác tài chính kế toán, tài sản theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          - Tham mưu, xây dựng dự thảo chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển giao thông vận tải;

          - Tổng hợp, xây dựng báo cáo phát triển kinh tế xã hội của ngành;

          - Tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng, các công trình sửa chữa đường bộ có tính chất đầu tư giao cho Sở làm chủ đầu tư; theo dõi đôn đốc các Ban Quản lý dự án thuộc Sở lập và trình phê duyệt dự án đầu tư. Chủ trì tham mưu công tác đấu thầu, lựa chọn Nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật;

          - Tham mưu quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và  Giám đốc Sở giao.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn