Danh sách sở, ban, ngành

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 20/QĐ- SGTVT  ngày  01 /02 /2016  của Sở Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 

 

          Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kế hoạch – Tài chính

          1. Vị trí và chức năng: Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê; công tác tài chính kế toán, tài sản theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          2.1. Công tác Quy hoạch, kế hoạch:

          - Tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng, các công trình sửa chữa đường bộ có tính chất đầu tư giao cho Sở làm chủ đầu tư; theo dõi đôn đốc các Ban Quản lý dự án của Sở lập và trình phê duyệt dự án đầu tư. Chủ trì tham mưu công tác đấu thầu, lựa chọn Nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

          - Lập và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải và các quy hoạch chi tiết lĩnh vực ngành Giao thông vận tải; hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng phát triển giao thông theo phân vùng lãnh thổ; tham gia góp ý các Đề án, Quy hoạch về lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Tham gia góp ý các Đề án, Quy hoạch liên quan đến ngành Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

          - Công tác kế hoạch:

 Xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn, 05 năm, hàng năm, chương trình, dự án đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trình cấp có thẩm quyền. Theo dõi tình hình thực hiện vốn đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          2.2. Công tác thống kê:

Thu thập, xử lý, tổng hợp các số liệu về lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn; đồng thời định kỳ hàng tháng, quý, năm… báo cáo các cơ quan, đơn vị theo quy định.

          2.3.Về công tác Tài chính:

          - Xây dựng, tổ chức thực hiện việc phân bổ dự toán thu-chi ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;

          - Quản lý, tổng hợp quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông, nguồn vốn đầu tư do Sở làm chủ đầu tư; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật;

          - Duyệt dự toán, tổng hợp quyết toán nguồn chi quản lý hành chính, thu phí, lệ phí và thông báo duyệt quyết toán hàng năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý ngân sách của tỉnh;

          - Theo dõi hoạt động tài chính, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị dự toán và các Ban quản lý dự án trực thuộc Sở;

          - Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giao cho Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; theo dõi tài sản Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tham mưu việc hạch toán, định giá, thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định;

          - Thẩm tra, trình duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc;

          - Phối hợp với các phòng, ban liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao và tổ chức kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở theo định kỳ hoặc đột xuất;

          2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn