Danh sách sở, ban, ngành
Quản lý kết cấu HTGT và ATGT

Xem chi tiết...

 

 

 

Công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

            Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2012 Bộ GTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam; thực hiện nội dung Công văn số 439/CĐSVN-KHĐT ngày 13/4/2012 của Cục Đường sắt Việt Nam; nội dung Công văn số 585/VP-KTN ngày 25/4/2012 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. Ngày 21/6/2012 Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn có văn bản Số: 1031/SGTVT-KHTC V/v công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.                    

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn