Danh sách sở, ban, ngành
Giao thông nông thôn
V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Bằng Mạc – Vạn Linh, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Bằng Mạc – Vạn Linh, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Khau Tao – Khòn Nưa – Khòn Vạc, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường từ ĐT.238 đến xóm Nà Dục, thôn Yên Sơn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Yên Thủy II – Tát Uẩn, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc.

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Nà Lòong – Bản Xả, xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường ĐX.420 (Km149 QL.31 – Nà Táng), xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Khe Bó – Bản Xum, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập.

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Quang Hòa – Him Đăm, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập.

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông trục đường Khun Gioong – Nà Lừa, xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng.

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông hóa mặt đường trục xã Đồng Tiến tuyến Mỏ Ám – Đồng Hưu, huyện Hữu Lũng

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Bê tông hóa mặt đường trục xã Đồng Tiến tuyến Lân Luông – Liên Phương, huyện Hữu Lũng

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường vào thôn Nà Cuôn, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Nguyễn Phi Khanh, thành phố Lạng Sơn

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường vào thôn Hoan Thượng – Bình An, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường vào thôn Hồng Phong 4, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cứng hóa đường Vàng Mần – Cao Cộc, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường liên thôn Nam Tiến – Bản Hoay, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia

Nhập thông tin tóm tắt
V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Tuyến đường xã Khuổi Màn – Kim Lư, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường giao thông vào khu thực binh, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cứng hóa đường xã Nà Quân – Bản Đao, xã Tân Văn, huyện Bình Gia

V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Nhất Hòa – Nhất Tiến, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn

Triển khai thực hiện thông tư 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 về quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường GTNT.

Quyết định Phê duyệt Thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Quyết định Phê duyệt Đề án “Xây dựng đường giao thông nông thôn của 35 xã điểm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 - 2015”

Thống kê hiện trạng, nhu cầu đầu tư để xây dựng Đề án của UBND tỉnh xây dựng đường GTNT đối với 35 xã điểm NTM giai đoạn 2013- 2015

Bộ GTVT sơ kết Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và biểu dương các xã điển hình trong phong trào xây dựng GTNT giai đoạn 2008 - 2013

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (02053).810.109; Fax: (02053).811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn